dimarts, de novembre 08, 2011

PROPOSTES DE POLÍTICA CULTURAL (I)

No sé si encomanats per la campanya electoral per les properes eleccions generals , els partits mataronins més forts , és a dir PSC i CiU , semblen haver-se despertat de la letargia política d’aquests mesos de mandat i de cop i volta i de manera quasi coincident , han llençat a la ciutadania les seves propostes per aquest mandat.

Uns , els que manen ( CiU ),  amb el compromís de dur-los a terme i donant exercici de transparència indicant l’estat en que cada proposta es troba en cada moment ( espero que de manera més sincera que no pas el retiment de comptes que practica el darrer govern de Baron). És el que anomenen Pla de Mandat de l’Ajuntament de Mataró (2011 – 2015).

Els altres , els que estan a l’oposició ( PSC ), amb la presentació del projecte “Cap al 2012” , en un camí que va més pas a pas , en el que indiquen els punts prioritaris dels socialistes per el PAM 2012.

Lamentablement la gent de la Cultura defuig molt d’aquests debats programàtics , que considera inútils i de paper mullat, i no fa ni un pas per anar a cercar aquestes idees que poden marcar el futur de la ciutat. Però com que jo crec el contrari he pensat que no estaria malament publicar-los en el blog i després fer-ne anàlisi complementari , tenint en compte la correcció del temps marcat.

Per això avui ofereixo els apartats culturals del projecte de CiU ( comença el poder ) i demà serà el torn del PSC. Després serà el moment de la comparança i de parlar d’encerts i errades , sempre en el nostre criteri , en el que considero un sà exercici de valoració política.PROPOSTES CiU

Mataró cultural

La cultura de Mataró com a eix de cohesió, dinamització social i econòmica i de projecció exterior.

Àmbits:

9.1. Cultura i ciutat

9.2. Acció museística

9.3. Biblioteques i arxius

9.4. Patrimoni arqueològic i natural

9.5. Festes populars

9.6. Arts escèniques i visuals

6 OBJECTIUS 53 COMPROMISOS

9.1. Cultura i ciutat

Objectiu: Dotar la ciutat d'una programació cultural completa

compensada amb tots els agents culturals de la ciutat.

Compromisos: 9.1.1. Afavorir la creació de sinergies amb la iniciativa privada en

l'àmbit de la cultura, prioritzant criteris generals com el mataronisme, la

comarcalitat i la catalanitat.

9.1.2. Gestionar la relació amb les entitats de manera coordinada i

eficient sota el principi de la subsidiaritat.

9.1.3. Crear nous sistemes de subscripció per internet que permeti

rebre per correu electrònic la programació d’activitats de tota la ciutat.

9.1.4. Crear una agenda d'activitats en línia de ciutat, també en

l’àmbit de la cultura.

9.1.5. Repensar la funció de fer l’equipament de Can Xalant i

aconseguir una més gran implicació amb l’activitat cultural de la ciutat.

9.1.6. Promocionar les residències artístiques a la ciutat.

9.1.7. Potenciar el projecte Mataró Plató de creació de continguts

audiovisuals.

9.1.8. Definir el llibre blanc de la cultura.

9.1.9. Impulsar el debat a l’entorn de les polítiques culturals i creació

de consells assessors especialitzats cercant la complicitat dels

principals agents que participen a l’activitat cultural de la ciutat.

9.1.10. Elaboració de materials que possibilitin el lligam entre l’escola i

el patrimoni cultural de la ciutat. Creació d’una cartera d’iniciatives

pedagògiques.

9..1.11 Potenciar una indústria cultural de la ciutat i convertir

l’activitat i el patrimoni cultural com un element important de la

promoció de la ciutat.

9.1.12. Utilitzar elements històrics repartits pel nostre terme municipal

per convertir-los en referents dels nostres barris (Torre Llauder, Sant

Simó, Torre de Can Palauet al Sorrall, ...).

9.1.13. Vetllar per la presència de cinema en versió original, tant a

nivell públic com privat.

9.1.14. Estudiar la celebració d’un festival Internacional de música.

9.2. Acció museística

Objectiu: Revaloritzar els museus de Mataró.

Compromisos: 9.2.1. Posar a l'abast dels ciutadans les col·leccions patrimonials

municipals, mitjançant internet. Programa Museum Plus

9.2.2. Potenciar el fons d'art del Museu de Mataró.

9.2.3. Unificació d'horaris dels centres museístics.

9.2.4. Potenciar la difusió del Museu d'Art Contemporani Col·lecció

Bassat, com a element de promoció de ciutat, estudiant la possibilitat

d’ubicar-lo definitivament a l’edifici de La Farinera.

9.2.5. Activar el projecte de gestió i viabilitat de Can Marfà. Estudiar

la possibilitat de creació, conjuntament amb els altres actors implicats,

d’un òrgan que impulsi i administri l’activitat al voltant del Museu del

Gènere de Punt de Mataró.

9.2.6. Potenciar el fons històric i patrimonial de la Ciutat.

9.2.7. Promoure el coneixement públic de col·leccions privades de

gran valor existents a la ciutat.

9.2.8. Estudiar la potencialitat i la viabilitat del projecte “Casa Museu

de Puig i Cadafalch”.

9.2.9. Revitalitzar i redefinir el paper de l’espai de Ca l’Arenas.

9.2.10. Major obertura a l’exterior. Captar més mostres d’Art en circuit

itinerant per Catalunya

9.3. Biblioteques i arxius

Objectiu: Obrir noves biblioteques i integrar-les en una xarxa urbana.

Compromisos: 9.3.1. Recuperar el Fons Notarial de Mataró (arxiu de la Corona

d'Aragó).

9.3.2. Suport al Museu Arxiu de Santa Maria perquè esdevingui

centre d'estudis locals. Donar suport als grups de recerca local.

9.3.3. Estudiar l’activació de la Col·lecció Caps de Bou d'història

local.

9.3.4. Cercar els recursos materials i econòmics necessaris per a la

posada en funcionament i manteniment de la nova Biblioteca Antoni

Comas.

9.3.5. Potenciar i coordinar les activitats de promoció de la lectura i

l’escriptura.

9.3.6. Acabar la digitalització de l'arxiu històric i l'arxiu audiovisual

per garantir-ne l’accessibilitat.

9.3.7. Crear la xarxa urbana de biblioteques.

9.3.8. Potenciar el fons documental i arxivístic amb exposicions

temporals.

9.4. Patrimoni arqueològic i natural

Objectiu: Rendibilitzar el patrimoni com a valor econòmic.

Compromisos: 9.4.1. Redactar un pla integral de salvaguarda del patrimoni

arqueològic i històric de la ciutat.

9.4.2. Potenciar les rutes històriques del Municipi Iluro, Mataró del

barroc, Josep Puig i Cadafalch i el seu temps.

9.4.3. Implicar els sectors productius i la promoció econòmica en el

sector cultural.

9.4.4. Executar els plans directors de patrimoni (torre Llauder,

basílica de Santa Maria i la Muralla).

9.4.5. Crear un Centre d'Interpretació de les restes romanes del

Maresme accessible per internet.

9.4.6. Actuar per mantenir la casa de cos mataronina.

9.5. Festes populars

Objectiu: Projecció exterior de Les Santes com a valor cultural

nacional.

Compromisos : 9.5.1. Potenciar i consolidar un calendari cultural i festiu mataroní.

Festa Major de Tardor vinculada a la Festivitat de Sant Simó.

9.5.2. Reforçar la projecció exterior de Les Santes.

9.5.3. Concurs per a l’elecció popular i democràtica del cartell de Les

Santes.

9.5.4. Procurar la sostenibilitat i l’adaptació de les festes populars per

fer-les més segures i perdurables.

9.5.5. Crear la Casa de la Festa.

9.5.6. Potenciar l’Onze de Setembre, diada nacional. Gran Festa

Nacional i de ciutat.

9.5.7. Revisar el funcionament dels grans esdeveniments culturals

de l’any tenint en compte totes les propostes de canvi i la implicació

del màxim nombre de col·lectius i entitats ciutadanes.

9.6. Arts escèniques i visuals

Objectiu: Equilibrar la programació escènica i d'arts visuals.

Compromisos: 9.6.1. Potenciar la Mostra de Cinema.

9.6.2. Cercar l'equilibri entre disciplines artístiques.

9.6.3. Promocionar els/les joves artistes mataronins.

9.6.4. Adaptar la programació musical als diferents perfils de

consumidor cultural. Mantenir els esdeveniments d’alt valor actuals i

apostar per nous esdeveniments i formats.

9.6.5. Impulsar la programació competitiva en arts escèniques.

9.6.6. Impulsar la redacció del projecte del nou Teatre Monumental i

estudiar la viabilitat de la seva construcció i posada en funcionament.

9.6.7. La Riera, com a eix cultural amb projecció supralocal.

9.6.8. Activar polítiques i activitats de reclam en arts escèniques i arts

visuals per a nous públics. Prestant especial atenció als joves,

vinculant educació i cultura.

EIX ESTRATÈGIC 10

Mataró capital

Mataró, orgullosa de la seva identitat i personalitat, oberta al món,

capital natural i per voluntat del Maresme. Mataronisme. La voluntat i el

compromís de Mataró Capital es reflecteix en tots els àmbits i

compromisos fixats en el Pla de Mandat. La il.lusió, l’esforç i l’orgull ens

ha de situar en la capitalitat de tots aquests àmbits.

10.4. Capital cultural

Objectiu: La cultura i les festes populars de Mataró, com un element

de projecció exterior de la ciutat.

Compromisos: 10.4.1. Reforçar la imatge exterior de Les Santes i el patrimoni

cultural.

10.4.2. Transformar les activitats culturals de la ciutat en autèntics

elements catalitzadors de la indústria cultual, creadores d’empreses i

d’ocupació.

10.4.3. Donar a conèixer i rendibilitzar el patrimoni cultural de Mataró